เกี่ยวกับบ้านต้นไม้

สาร์นจากผู้ก่อตั้ง

ผศ.ดร. ประชุมพร สุวรรณตรา

โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา “บ้านต้นไม้” คือยุคใหม่ของโรงเรียนอนุบาล “ประนันทนิจ” ซึ่งมีรากฐานเดียวกัน คือ การสร้างสรรค์ให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความพร้อมทุกด้าน มีศักยภาพของแต่ละคน และมีความสุขในบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ

“อบอุ่นเหมือนบ้าน คุณครูอ่อนโยน รักเด็ก” และเน้นกิจกรรม “Learning by doing” การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เน้นหลักในการจัดประสบการณ์ ทั้งภายในและนอกห้องเรียนให้กับเด็กๆ หลายต่อหลายรุ่นที่ผ่านไป 28 ปีแล้ว มีลูกศิษย์ประนันทนิจเติบโตอย่างมีความสุข

ไปเป็นคุณหมอ คุณครู อาจารย์ นักเศรษฐกิจ นักบัญชี สื่อสารมวลชน วิศวกร และดำเนินธุรกิจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทต่างๆ รุ่นน้องๆ         ที่จะตามไปสร้างสรรค์สังคมไทยของเรา ภายใต้ชื่อที่ทำให้เรานึกถึง “ต้นไม้” ที่ทุกคนผูกพันจำได้เสมอ และเน้นการสอนหลายภาษาตามวิถี     ของโลกยุคนี้

 “อนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้” (ภาษา ไทย อังกฤษ จีน)

ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ขอให้มีความสุข ทั้งเริ่มต้น ปัจจุบัน และตลอดไป (ประ–นันท-นิจ) โชคดีค่ะ

ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา

อาจารย์ชนัตฐา ชินสุภัคกุล

สวัสดีค่ะ

เมื่อทุกท่านได้ย่างก้าวเข้ามา ณ ที่แห่งนี้โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้ (เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ) ท่านจะได้พบกับ ต้นจามจุรีที่ใหญ่สูงสง่างาม แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมให้ความร่มรื่นและร่มเย็นแก่เด็กๆ ต้นไม้ก็เปรียบเสมือนโรงเรียนของเรา ที่สรรค์สร้าง กล่อมเกลาเด็กๆจากรุ่นแรก มาถึงรุ่นปัจจุบันนับเป็นเวลา 34 ปี แล้วค่ะ และทุกวันนี้เด็กๆเหล่านั้นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม ทำคุณประโยชน์ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ครูใหญ่เองก็เป็นหนึ่งในนักเรียนรุ่นแรกที่โตมาพร้อมกับโรงเรียนค่ะ

การเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลบ้านต้นไม้ มีเอกลักษณ์เฉพาะ เราได้ดึงจุดดีของทฤษฎีต่างๆทางการศึกษาโดยนำมาประยุกต์ใช้ในการสอน       ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของบ้านต้นไม้ โดยจัดให้เด็กๆเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง "Learning by Doing" คือ ปรัชญาทางการสอนของโรงเรียนอนุบาล 3ภาษาบ้านต้นไม้ ทั้งนี้บ้านต้นไม้ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามปรัชญาของบ้านต้นไม้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ ครู ทางโรงเรียนของเราได้คัดสรรครูปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู อีกทั้งได้มีการฝึกอบรม และมีการประเมินผลคณะครูอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ

โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เรารับเด็กนักเรียนไม่มากเพราะต้องการที่จะดูนักเรียนให้ทั่วถึง ครูใหญ่ให้ความสำคัญในวัยอนุบาลมากที่สุดค่ะ เด็กๆควรมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียน เพราะฉะนั้นการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับบุตรหลานของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะในวัยอนุบาล

ครูใหญ่และทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลบุตรหลานของท่านให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ค่ะ

แล้วพบกันค่ะ

อาจารย์ชนัตฐา ชินสุภัคกุล 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้