การสมัครเรียน

สิ่งที่ควรรู้กับนักเรียนใหม่

การเตรียมลูกน้อยในการเข้าเรียน

ก่อนอื่นคุณพ่อ คุณแม่ ต้องเตรียมความพร้อมของคุณพ่อ คุณแม่เอง เกี่ยวกับการทำใจที่จะต้องยอมให้ลูกน้อยมาอยู่ในความดูแลของคุณครู    และเชื่อมั่นว่าคุณครูสามารถดูแลลูกได้เป็นอย่างดี และหลังจากนั้นผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เช่น พานักเรียนเข้ามาทำความคุ้นเคยกับโรงเรียนและคุณครู การฝึกการเลิกใช้ขวดนมโดยต้องดื่มนมจากกล่องหรือจากแก้ว ฝึกการขับถ่ายในห้องน้ำหรือบอกความต้องการของตนเอง การฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การดูแลและฝึกให้เลิกสิ่งที่ลูกติด เช่น ผ้าห่ม หมอน ขวดนม หรือพฤติกรรมการดูดนิ้ว และที่สำคัญที่สุด การสร้างทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียน

ขั้นตอนในการนำเด็กนักเรียนมาโรงเรียน

สำหรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่

 • 2 วันแรก ท่านผู้ปกครองรับนักเรียน เวลา 10.00 น.
 • 2 วันต่อมา ท่านผู้ปกครองรับนักเรียน เวลา 11.00 น.
 • 1 วันต่อมา ท่านผู้ปกครองรับนักเรียน เวลา 12.00 น.
 • ทุกสิ้นปีการศึกษา ผู้ปกครองต้องชำระค่าการแสดงปิดภาคเรียนและชุดการแสดงของนักเรียน ในราคาประมาณ 3,000 – 5,000 บาท
 • ในการทำกิจกรรมบางอย่างที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ค่าใช้จ่ายอาจมีนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน เช่น ค่ากิจกรรมกีฬาสี
 • ท่านผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนตามปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดไว้
 • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ผู้ปกครองควรอ่านสมุดรายงานทุกวัน และเซ็นรับทราบ
 • ทางโรงเรียนจะติดต่อสื่อสารท่านผู้ปกครองทางอีเมลและห้องข่าวของแต่ละระดับชั้น
 • กรุณาอ่านหนังสือให้ลูกท่านฟังทุกคืนก่อนนอน

ระเบียบเวลาข้อปฏิบัติที่ควรทราบ

 • ครูเวรเช้าหน้าประตู จะทำหน้าที่เวลา 07.20 น. ให้ผู้ปกครองส่งลูกตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
 • นักเรียนจะเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 08.20 น. หลังจากร้องเพลงชาติ สวดมนต์เสร็จแล้วจะมีกิจกรรมต่างๆ หน้าเสาธง ซึ่งเด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานจากการออกกำลังกาย และการเต้นประกอบเพลง และจะได้รับความรู้ต่างๆ ค่ะ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองช่วยส่งเด็กให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเด็กๆ เอง
 • ครูเวรหน้าประตูจะทำหน้าที่จนกว่ากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ นักเรียนทุกคนเข้าห้อง ในกรณีที่นักเรียนมาสายหลังจากทุกคนเข้าห้องเรียนเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านผู้ปกครองส่งนักเรียนที่ห้องธุรการ จะมีคุณครูที่ห้องธุรการเป็นคนรับเด็ก และนำส่งห้องเรียนด้วยคุณครูธุรการ ห้ามผู้ปกครองนำเด็กไปส่งที่ห้องเรียน เพราะจะเป็นการรบกวนเด็กที่กำลังทำกิจกรรมอยู่
 • ในระหว่างวันนั้น ถ้านักเรียนมีปัญหาคุณครูประจำชั้นจะติดต่อกับท่านผู้ปกครองตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ ถ้าทางโรงเรียนไม่ได้ติดต่อท่าน ขอให้ท่านไว้วางใจโรงเรียนว่าลูกของท่านอยู่กับเราอย่างมีความสุข
 • เลิกเรียนเวลา 15.00 น. ท่านผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้จนถึง16.30 น. หากท่านผู้ปกครองมารับเด็กเกินเวลา ที่กำหนด ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในอัตรา ช.ม. ละ 100 บาท เป็นค่าดูแลนอกเวลา
 • ส่วนกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน จะเริ่มเวลา 15.10 – 16.40 น. (สำหรับนักเรียนระดับ K.1 – K.3)