การสมัครเรียน

ระดับชั้นและอายุ

ชั้น อายุ
Toddlers / เด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563 รับนักเรียนที่เกิด ส.ค.61 ถึง ก.ค. 62 (มีอายุ 1.6 ปี จึงรับได้)
Pre-Kindergarten / เตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2563 รับนักเรียนที่เกิด ส.ค.60 ถึง ก.ค. 61
K1 / อนุบาล 1 3 ปี
K2 / อนุบาล 2 4 ปี
K3 / อนุบาล 3 5 ปี