หลักสูตร/โปรแกรม

ทฤษฎีในการเรียนรู้

ความเชื่อและทฤษฎีทางการศึกษาที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดการเรียนการสอนของบ้านต้นไม้

   คือการเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรงโดยใช้แนวทางระบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี       ดังต่อไปนี้  Montessori, Waldorf, Multiple Intelligence, Creative Training Package, and Subject oriented base on hands on activities

การเรียนรู้ได้ผลของผู้เรียนมาจากประสบการณ์ตรงและครูทำหน้าที่ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความสุข

“Learning By Direct Experience and We make learning a happy experience”

มอนเตสซอรี่

ทุกห้องเรียนของบ้านต้นไม้ได้ถูกจัดบรรยากาศให้เป็นห้องเรียนในแบบมอนเตสซอรี่ โดยโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้        มีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพในแบบมอนเตสซอรี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  • นักเรียนมีอิสระภาพในการเลือกเรียนเอง
  • นักเรียนสามารถเรียนรู้ถูกผิดได้จากอุปกรณ์เอง
  • ครูมีหน้าที่จัดสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์เรียงตามความยากง่าย       ไว้ให้นักเรียนอย่างเหมาะสม
  • ครูมีหน้าที่เฝ้าติดตามและแนะนำอุปกรณ์ให้กับนักเรียน

ในห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ ได้ถูกจัดออกเป็นมุมต่างๆ

มุมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การติดกระดุม การเทน้ำ
มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นต้น

มุมกิจกรรมประสาทสัมผัส

ทางโรงเรียนมีความเชื่อว่าประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การดู การฟัง การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส) มีความสำคัญ ที่เป็นพื้นฐานที่ดี ดังนั้นเราจึงได้จัดอุปกรณ์ ที่สามารถพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก เพื่อการรับรู้ที่ดีขึ้น ในการเรียนต่อไป

กิจกรรมคณิตศาสตร์

เด็กๆ เรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการปฏิบัติจริง จากรูปธรรมสู่นามธรรม ฉะนั้น อุปกรณ์มอนเตสซอรี่ในกลุ่มคณิตศาสตร์ จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้ลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นการนับ การบวก การลบ การคูณ
การหาร การชั่ง และการตวง เป็นต้น

กิจกรรมภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)

อุปกรณ์ได้ถูกจัดให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัส และฝึกกล้ามเนื้อมือ โดยมีหลายชนิด ตัวอย่างเช่น กระดาษทรายตัวอักษร พยัญชนะ บัตรคำ และตัวอักษรที่นักเรียนสามารถหยิบใช้มาผสมคำได้ เป็นต้น

กลุ่มประสบการณ์ชีวิต

(วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์)

กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์

(ศิลปะ ดนตรี การแสดง)

มอนเตสซอรี่

การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีอ้างอิงในเชิงพหุปัญญา

โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ คำนึงถึงความสำคัญ   ในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความถนัด และความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างกันไป ฉะนั้นในการเรียนรู้ที่ดีจะต้องให้เด็กๆได้พัฒนาและเรียนรู้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านศิลปะ ด้านร่างกาย ด้านมนุษย์สัมพันธ์     ด้านคณิตศาสตร์ ด้านดนตรี ในขณะเดียวกัน เด็กๆจะต้อง  มีจิตใจที่สมบูรณ์ และมีความเป็นธรรมชาติในวัยเด็กด้วย

ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก

ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา ให้ความสำคัญความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดโรงเรียน ซึ่งท่านได้ทำวิจัยวิทยานิพนธ์ ในช่วงที่ท่านได้ศึกษาปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา ในห้วข้อเรื่อง "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย" โดยนำมาพัฒนาฝึกอบรมคุณครู ในการทำสื่ออุปกรณ์และแผนการสอน การตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา  ได้แต่งหนังสือมากกว่า 200 เรื่อง เพื่อให้เป็นสื่อในการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ อีกด้วย

วอร์ดอร์ฟ

วอร์ดอร์ฟ ให้ความสำคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณ และความเป็นธรรมชาติในตัวเด็ก โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่านิทานโดยใช้หุ่นมือ บทบาทสมมติ การเต้นตามจังหวะเพลง และเรียนรู้จากธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว