หลักสูตร/โปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ของบ้านต้นไม้

อาจารย์ชนัตฐา ชินสุภัคกุล ได้นำหลักสูตรและเทคนิคการสอนหน่วยการเรียนรู้จากสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ครูเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน เด็กๆ จะได้เรียนรู้หน่วยต่างๆ ที่สำคัญสามารถมาปรับใช้เข้ากับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในการเรียนหน่วยการเรียนรู้นั้น เด็กๆ จะได้เรียนหนึ่งหัวข้อเรื่องตลอดทั้งเดือน เพื่อความเข้าใจที่ถ่องแท้      โดยเป็นการสอนแบบบูรณาการ