หลักสูตร/โปรแกรม

ระดับชั้นเรียน

ห้องเด็กเล็ก (Toddlers)

 ในห้องของเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ ได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่วัยของเด็กเล็ก (อายุ 1.7 - 2 ปี)    เพื่อที่เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดี และสามารถเรียนรู้ทุกอย่างรอบๆตัว และฝึกฝนให้รู้จักความเป็นระเบียบ     คุณครูในห้องเด็กเล็ก มีบุคลิกอ่อนโยน สนุกสนาน ชำนาญในการดูแลเด็กเล็กและผ่านการอบรมมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กเล็ก  กิจกรรมในห้องเด็กเล็ก มีดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมมอนเตสซอรี่ (พัฒนาประสาทสัมผัส พัฒนาสติปัญญา พัฒนาในด้านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต)
 • กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
 • กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อ
 • กิจกรรมนิทาน (ภาษาไทย อังกฤษ จีน)
 • กิจกรรมโยคะ
 • กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้
 • กิจกรรมว่ายน้ำ
 • การละเล่นบทบาทสมุมติ
 • กิจกรรมวัฒนธรรมไทย
 • กิจกรรมทำอาหาร
 

ชั้นเตรียมอนุบาล

ในชั้นเตรียมอนุบาล ถูกจัดไว้สำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ปี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าชั้นอนุบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจ         และพื้นฐานการเรียนรู้เบื้องต้น โดยห้องเรียนจะถูกจัดออกเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อ มุมพัฒนาทางด้านอารมณ์และสมาธิ มุมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มุมพัฒนาประสาทสัมผัส มุมพัฒนาทางด้านภาษา มุมพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ และมุมหน่วยการเรียนรู้ โดยในห้องเรียน อุปกรณ์จะถูกคัดสรร จัดวางเป็นระเบียบให้เหมาะสมแก่วัย 2 -3 ขวบ คุณครูและพี่เลี้ยงทุกคนจะฝึกการทานนมกล่อง ดื่นนมจากแก้ว ฝึกการเข้าห้องน้ำ และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ให้เด็กๆ ในวัยนี้

กิจกรรมประจำวันของชั้นเตรียมอนุบาล มีดังนี้

 • กิจกรรมมอนเตสซอรี่ (พัฒนาประสาทสัมผัส พัฒนาสติปัญญา พัฒนาในด้านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต)
 • กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
 • กิจกรรมนิทาน (ภาษาไทย อังกฤษ จีน)
 • กิจกรรมพื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษ (Phonics, Nursery Rhyme)
 • กิจกรรมโยคะ
 • กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้
 • กิจกรรมว่ายน้ำ
 • การละเล่นบทบาทสมุมติ
 • กิจกรรมวัฒนธรรมไทย
 • กิจกรรมทำอาหาร
 • กิจกรรมพื้นฐานทักษะภาษาจีน
 

ชั้นอนุบาล 1 - 3

ในชั้นอนุบาล 1 - 3 ทุกห้องเรียน จะถูกจัดในแบบของมอนเตสซอรี่ อุปกรณ์ถูกจัดสรร ออกเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมประสบการณ์ชีวิต มุมคณิตศาสตร์ มุมภาษาจีน มุมภาษาไทย มุมภาษาอังกฤษ มุมพัฒนาประสาทสัมผัส มุมวิทยาศาสตร์ มุมภูมิศาสตร์            มุมศิลปะ มุมอ่านหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมเครื่องเล่นเข้าจังหวะ

คุณครูทุกคนจบปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัย ผ่านการอบรมมอนเตสซอรี่ทุกคน โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้       ได้จัดให้มีครูต่างชาติเจ้าของภาษาควบคู่กับคุณครูไทยในชั้นเรียน เป้าหมายสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 -3 คือ การฝึกให้นักเรียน       มีระเบียบวินัย มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถช่วยเหลือตนเอง    มีสมาธิในการเรียนรู้ สร้างเสริมอุปนิสัยที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม รักความสะอาด และมีความเก่งในรอบด้าน มีความเป็นผู้นำ    ที่สำคัญมีความสุขในตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมประจำวันมีดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมมอนเตสซอรี่
 • กิจกรรมภาษาไทย
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษ
 • กิจกรรมภาษาจีน
 • กิจกรรมคณิตศาสตร์
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อม (เชาวน์)
 • กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้
 • กิจกรรมว่ายน้ำ
 • กิจกรรมพลศึกษา
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ผู้นำ
 • กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 • กิจกรรมสุนทรียภาพในดนตรีและการร้อง
 • กิจกรรมศิลปะ
 

กิจกรรมหลังเลิกเรียน

การจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนของโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน ในขณะที่รอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน กิจกรรมหลังเลิกเรียนจะเริ่มกิจกรรมตั้้งแต่เวลา 15.10 - 16.30 น. มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมว่ายน้ำ
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษ
 • กิจกรรมภาษาจีน
 • กิจกรรมสอนการบ้าน
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อม (เชาวน์)
 • กิจกรรมศิลปะ
 

กิจกรรมเดือนตุลาคม

โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ ได้มีการจัดกิจกรรมตุลาคม ขึ้นทุกปีการศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้คือ    เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รอบตัว และเด็กๆ มีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม เด็กๆ จะได้รับความรู้โดยมีกิจกรรมหน่วยต่างๆ มีการออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ และกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ในโรงเรียน เด็กได้สนุกกับกิจกรรมและได้รับความรู้มากมาย    ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แหล่งการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปศึกษาแต่ละปีการศึกษานั้น              จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอๆ

 

กิจกรรมภาคฤดูร้อน

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ประสบการณ์ตรง มีการทัศนศึกษานอกสถานที่เรียน มีเกม และมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมขึ้นชั้นเรียนใหม่