เกี่ยวกับบ้านต้นไม้

รางวัลที่ได้รับ

1

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ 1 ประกวดอุปกรณ์การเรียน สาขาวิชา ประถมศึกษา ปีการศึกษาที่ 2516 ให้แก่ น.ส ประชุมพร ศุกรเจริญ ให้ไว้ ณ. วันที่ 30 สิงหาคม 2516

2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางประชุมพร สุวรรณตรา ได้ผ่านการอบรมวิชาอนุบาลศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เมื่อวันที่ 18-28 ตุลาคม 2525 ให้ไว้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2525

3

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่ 38/2525

ใบอนุญาตนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางประชุมพร สุวรรณตรา ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็ก ใช้ชื่อว่า ประนันทนิจเนอสเซอรี่ ออกให้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525

4

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือของคณะกรรมการแห่งชาติ

ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้แก่ นางประชุมพร สุวรรณตรา ผู้ประพันธ์ เรื่อง “ซ้าย-ขวา” เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับรางวัล ชมเชย ในการประกวดหนังสือ พิมพ์เผยแพร่ใน พ.ศ 2526 ประเภท หนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ขวบ) ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2527

5

ชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า “หยดน้ำฝน” โดยนางประชุมพร สุวรรณตรา ในรอบปี 2527 ได้มีความสนใจในการรณรงค์เพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีของประเทศไทย ในฐานะหนังสือสำหรับเด็ก

6

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือของคณะกรรมการแห่งชาติ

ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้แก่ นางประชุมพร สุวรรณตรา ผู้ประพันธ์เรื่อง “ลูกหมีมีน้อง” เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล ชมเชย ในการประกวดหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ใน พ.ศ.2527 ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ขวบ) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2528

7

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า คณะครูโรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทสื่อการเรียนการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และสื่อการเรียนการสอน งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวการศึกษา ครั้งที่ 29 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2529

8

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า คณะครูโรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทสื่อการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตภันฑ์สำเร็จรูปและสื่อการเรียนการสอน งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษาครั้งที่ 40 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2530

9

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า คณะครูโรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทสื่อการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและสื่อการเรียนการสอนงานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษาครั้งที่ 40 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2530

10

รางวัลชมเชยการแสดงรีวิวประกอบเพลง “จอห์นสัน สายใจแม่”

ในงาน Johnson”s Family day ณ ห้องรีเจนซี่ เซ็นทรัลพลาซา ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2530

11

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้แก่ นางประชุมพร สุวรรณตรา ที่ให้ความร่วมมือในการจัดประกวดอ่านร้อยแก้ว อันเป็นประโยชน์ ต่อการพัมนาการอ่านของชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2530

12

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าคณะครูโรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ฝึกความพร้อมทางปัญญา ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทสื่อการเรียนการสอน(สื่อเสริม) ระดับก่อนประถมศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 41 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2531

13

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางประชุมพร สวรรณตรา เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเด็กของวิชาการกระทรวงศึกาธิการ ประจำปี พ.ศ.2531 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2531

14

การกีฬาแห่งประเทศไทย

มอบให้แด่โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจเพื่อประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมงาน มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2531

15

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเด็กหญิง สายจิต นงเยาว์และคณะโรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ระดับก่อนประถมศึกษา ผลงาน “ปลาหมึกนักสะสม” จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และสื่อการเรียนการสอน งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษาครั้งที่ 42 ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2532

16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทสวยงาม การแสดงรีวิวประกอบเพลง “จอห์นสัน แอโรบิค” ในงาน วันนี้...เพื่อเด็ก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2532 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

17

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เด็กชายกัญจน์ อินทรภักดี โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ระดับก่อนประถมศึกษา ผลงาน “เครื่องบิน” จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและสื่อการเรียนการสอน งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษาครั้งที่ 42 ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2532

18

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางประชุมพร สุวรรณตรา ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา วันที่ 20-22 มิถุนายน 2533 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2533

19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอมอบโล่เกียรติคุณนี้ให้ โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ในการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ในสถานศึกษาในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2534 ได้อย่างเหมาะสมประทับใจควรแก่การชมเชย

20

มูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อเป็นเกียรติของโรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในการแข่งขันความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล เนื่องในโอกาสฉลองรางวัลพระราชทานโรงเรียนแย้มสะอาด และครบรอบ 10 ปี โรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2537

21

กระทรวงศึกษาธิการ

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ เป็นโรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด บ้านโรงเรียนร่วมคิด ทุกชีวิตปลอดภัย ให้ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2542

22

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสถาบัน IDC English Teacher Training

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการแสดงของนักเรียนในงาน นิทรรศการวิชาการโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

23

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2543

24

การประปานครหลวง

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา ประนันทนิจ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ จากการประปานครหลวงแล้ว ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

25

สมศ. 32518/2550

สำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาประนันทนิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ออกให้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551